Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την εγγραφή του παιδιού στον Παιδικό σταθμό – Νηπιαγωγείο χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού από το Δήμο που είναι εγγεγραμμένο (όχι ληξιαρχική πράξη γέννησης).
 2. Παιδιατρική βεβαίωση για την ανάπτυξη, ψυχοκινητική εξέλιξη και ικανότητα συμμετοχής του παιδιού στις δραστηριότητες του σχολείου.
 3. Βιβλιάριο υγείας του παιδιού.
 4. Ατομικό δελτίο υγείας (μόνο για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο)
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων ή γονέων σε διάσταση χρειάζεται βεβαίωση επιμέλειας ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 από το γονέα που έχει αναλάβει τη επιμέλεια του παιδιού.
 6. Φωτοαντίγραφα αστυνομικών δελτίων ταυτότητας γονέων.

Επιπρόσθετα θα σας χορηγηθούν από τη Διεύθυνση του Σχολείου και θα πρέπει να συμπληρωθούν τα κάτωθι έντυπα:

 1. Αίτηση εγγραφής.
 2. Ιστορικό του παιδιού.
 3. Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής του παιδιού σε εξωτερικές δραστηριότητες.
 4. Υπεύθυνη δήλωση Α.Φ.Μ.
 5. Γονική συγκατάθεση για ανάρτηση στις ιστοσελίδες του σχολείου φωτογραφιών / video.
Wassily Kandinsky – Colourful ensemble, 1938

“Φωτεινή” Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο
Σόλωνος 46 & Αθηνάς 48
174 55, Άλιμος (Καλαμάκι)
Τηλ: 210 9851502 – 210 9851394
Email: info@fotini.gr